Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Blog

Vplyv teploty na správanie sa stierkovacích hmôt

stierky | 22.05.2014 | Juraj Hallon

Vplyv teploty na správanie sa stierkovacích hmôt

Stále znova sa s príchodom leta opakuje situácia, keď spracovatelia stierkovacích hmôt upozorňujú dodávateľov, že vlastnosti a chovanie týchto stierok nezodpovedajú údajom, uvedeným v technických listoch. Najčastejšie sa sťažujú na tieto problémy:

 • stierka je „príliš rýchla“, niekedy stvrdne dokonca priamo v miešacej nádobe
 • nie je ju možné dobre rozmiešať
 • jednotlivé vrecia majú rôznu konzistenciu
 • stierka sa dobre nerozlieva, nejde roztiahnuť po ploche
 • pri úprave ježkovým valcom sa trhá a nezlieva

Týmto príspevkom by sme chceli vysvetliť niektoré dôvody javov, s ktorými je čas od času, hlavne v letných mesiacoch konfrontovaný každý, kto stierkuje akýkoľvek podklad cementovými či anhydritovými stierkovacími hmotami.

Pri rozmiešaní stierky s vodou dochádza k chemickej reakcii, ktorá je, ako u väčšiny chemických reakcií, silno ovplyvnená teplotou. Pri vývoji stierkovacích hmôt musia chemici pracovať s tzv. „štandardizovanou“ teplotou, t.j. s určitým predpokladom, akú teplotu má mať rozmiešaná stierkovacia hmota a na základe tejto predpokladanej „štandardizovanej“ teploty stanovia chemické zloženie stierkovacej hmoty tak, aby sa doba jej spracovania pohybovala medzi 20-30 min. Všetci výrobcovia stierkovacích hmôt majú zmienenú „štandardizovanú“ teplotu stanovenú na cca 20 ºC. Z tohto dôvodu sa všetky údaje, uvádzané v technických listoch výrobkov vzťahujú k 20 ºC . Ďalej je nutné vziať do úvahy, že teplota skutočne rozmiešanej stierkovacej hmoty je ovplyvnená v okamihu miešania len teplotou vlastných komponentov (prášok a voda), ale po cca 3-5 min po rozmiešaní aj vznikajúcim reakčným teplom, ktoré pochopitelne teplotu zmesi ďalej zvyšuje.
Takže práve teplota je v hore uvedených prípadoch rozhodujúcim faktorom meniacich sa vlastností stierkovacích hmôt.

Vyššia teplota v procese spracovania stierkovacích hmôt je väčšinou spôsobená:

 • nevhodným skladovaním na miestach s vyššou teplotou, väčšinou až na stavbách
 • ohriatim stierky pri doprave
 • teplejšou zámesovou vodou pri miešaní stierky

Pre predstavu: keď spracovávame stierku, zahriatu na 30ºC ( dôležitejšia je tu teplota prášku - predstavuje cca 80%, než teplota zámesovej vody - predstavuje cca 20%). Doba spracovania sa nám skráti oproti údaju v technických listoch minimálne o 50% (orientačné pravidlo: + 1 ºC => –1 ÷ 1,5 min doby spracovania), t.j. na spracovanie (miešanie, transport na plochu, vyliatie, roztiahnutie, ježkovanie) máme k dispozícii u väčšiny stierok max. 10 min. Pokiaľ začne, po 3-5 min pôsobiť v stierke aj reakčné teplo (princíp autoaktivizácie vďaka veľkej hmote - obdobný princíp poznáme pri spracovaní 2-zložkových epoxi alebo polyuretanových materiálov), doba sa ešte skráti a môžu nastať aj prípady, že stierka stvrdne priamo v nádobe. Preto je na mieste zdôraznit, že je vhodné stierku čo najrýchlejšie vyliať z nádoby na podklad, kde sa rýchlosť reakcie čiastočne spomalí.

Tiež situácia, keď spracovateľ upozorňuje na „rozdielne“ vlastnosti stierky v jednotlivých vreciach, má väčšinou logické vysvetlenie. Ohriatie stierky prebieha najrýchlejšie vo vreciach, ktoré sú najviac vystavené vplyvu zvýšenej teploty, t.j. hlavne u vriec, naskladaných v hornej rade. A stierka z týchto vriec je logicky výrazne „rýchlejšia“ v porovnaní s ostatnými.
Pri znalosti súčasných moderných miešacích centier výrobcov si dovolíme tvrdiť, že je prakticky nemožné, aby stierkovacia hmota z jednej výrobnej šarže mala rozdielne vlastnosti.

Ďaľšou okolnosťou, ktorá môže ovplyvniť rýchlosť tuhnutia stierky, sú zvyšky starého, skôr
rozmiešaného materiálu v miešacej nádobe. I tento fenomén získáva na dôležitosti so stúpajúcou teplotou. Kým pri teplote 20 ºC nehrá prakticky žiadnu rolu, pri 25 ºC je vplyv už znateľný a pri 30 ºC ovplyvní dobu spracovateľnosti veľmi podstatne. Tento „starší“ materiál tu pôsobí totiž ako tzv. iniciátor pri novom miešaní.
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý výrazne ovplyvní chovanie stierky, je savosť podkladu. Pokiaľ sa stierkuje na ohriaty, savý, nedostatočne napenetrovaný podklad, dôjde ku skokovému odvedeniu zámesovej vody zo stierky a táto veľmi rýchlo stuhne („spáli sa“).

Naopak, veľkosť zrna plniva (zrnitosť piesku) nemá prakticky žiadny vplyv na rýchlosť reakce. Ani v prípade, že do stierky primiešavate ďalší piesok (pri stierkovaní v hrubších vrstvách), rýchlosť reakcie sa prakticky nezmení. Skutočný vplyv z komponentov majú len pojivá (cement, sadra) a zrnitosť pridávanej kriedy.

Veríme, že táto informácia objasnila niektoré príčiny meniacich sa vlastností stierkovacích hmôt v období s vyššími teplotami a zároveň trochu pomohla vyvarovať sa možných pochybení pri spracovaní stierkovacích hmôt.

Na záver ešte v niekoľkých bodoch, ako spracovávať stierky pri vyšších teplotách:

 • podklad dokonalo napenetrovať, niekedy je nutné penetrovať aj vo viacerých vrstvách
 • pre rozmiešanie stierky použiť studenú vodu, pozor na vedenie vody v hadiciach
 • dodržať doporučené množstvo zámesovej vody
 • pre rozmiešanie stierky použiť studený prášok, skladovať stierku v chlade
  !!! vyššia teplota prášku je najčastejšou príčinou rýchleho tuhnutia stierky!!!
 • vrecia so stierkou nenechávať pred spracovaním v horúcom automobile
 • nepripravovať viac stierky, pripraviť si jednu miešaciu nádobu a spracovať ju
 • po rozmiešaní nenechávať stierku zbytočne dlho stáť, okamžite spracovať
 • miešacie nádoby a náradie pri práci občas vyplachovať a oplachovať
 • prácu organizovať mimo teplotné maximá, najlepšie ráno

Prevzaté od Ing. M. Bělohlávka, UZIN CZ

Komentáre

Pridajte svoj komentár


Môžete vpísať len 1000 písmen.
 

Ešte neboli pridané žiadne komentáre.